Zawod lomaý, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we gaplar HC-0041

Gysga düşündiriş:

Gurlan gazanyň açyk çal görnüşi bar we poslamaýan polatdan 201-den ybarat. Gazana deň derejede gyzdyrylýar we gowy ýylylyk geçirijiligi bar.Taýýarlanan aşhana gaty tagamly.Aýna, nahar bişirilişini wizuallaşdyrmaga mümkinçilik berýän gazanyň gapagy bolup hyzmat edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Gap gapagy arassalamak aňsat we hapany öz içine almaýan aýna ýalpyldawuk tehnologiýany kabul edýär.

2. Gazanyň düýbi dürli peçler üçin amatly we dürli usulda bişirilip bilner.

3. Poslamaýan polatdan ýasalan gazanda dürli maksatly alty bölek bar.

sabtn (4)

Önümiň parametrleri

Ady: poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaç toplumlary

Material: 201 poslamaýan polat

Nook.HC-0041

Stil: häzirki zaman

MOQ: 6 toplum

Polat effekti: ýalpyldawuk

Gaplamak: 1 toplum / reňk gutusy, 6 toplum / karton

sabtn (3)
sabtn (2)

Önümiň ulanylyşy

Bu önümler poslamaýan polatdan ýasalyp, naharhanalarda, restoranlarda, mebellerde we ş.m. ulanylyp bilner. Gap gapagy çorba, gyzgyn süýt, nahar we beýleki tagamlary taýýarlamak üçin köplenç ulanylýar.Çorba gazanyň uzyn tutawajy bar, oňa düşünmek hem aňsat.

sabtn (1)

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Biziň işimiz, Çaoan etrabynyň Kaýtang şäherinde "poslamaýan poladyň ýurdunda" ýerleşýär.Şeýle hem bu işde daşary söwda işgärleri, iň täze enjamlar we ökde hünär ussatlygy bar.Kompaniýa on ýyla golaý önümçilik tejribesine eýe, diňe bir önümleriň köp görnüşi däl, eýsem ygtybarly hili.Mundan başga-da, müşderileriň önümler shemasy boýunça täze önümleri öndürýäris.

Sebitleýin artykmaçlyk
Biziň kompaniýamyz, poslamaýan poladyň ýurdunda, Çaoan etrabynda, caitang şäherinde ýerleşýär.Bu sebit poslamaýan polat önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde 30 ýyllyk taryhy bar.Poslamaýan polat önümleriniň hatarynda Caitang ajaýyp artykmaçlyklardan peýdalanýar.Poslamaýan polatdan ýasalan ähli bölekler, gaplaýyş materiallary, gaýtadan işlemek baglanyşyklary hünär tehniki goldawyna eýe.

sabtn (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler